การพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับการทำงานและลักษณะองค์กร

การมองภาพรวมของการบริหารในส่วนของโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่หรือแม้แต่การบริหารองค์กรของตัวเอง ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีสายการทำงานและการแบ่งโครงสร้างต่างๆในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานนั้น

เพื่อให้สามารถทำงานของตัวเองได้อย่างร่วงหรือแม้แต่เป็นทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมองดูดีๆในแต่ละบริษัทจะมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนนั่นคือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างงานของตัวเองและความถนัดของตัวเองให้มีความชำนาญในแต่ละหน้าที่

ความสำคัญของการบริหารโครงการต่างๆและบริหารบุคลากรต่างๆภายในองค์กรนั้นจะทำให้เราสามารถมองดูภาพรวมได้และควบคุมสิ่งเหล่านั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นการคิดของผู้บริหารเพียงคนเดียวหรือแม้แต่จะเป็นการกำหนดของใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวแต่เป็นการที่หลายๆคน ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหาจุดร่วมกันที่สุดเพื่อทำให้งานเหล่านั้นออกมาดีหรือออกมาบรรลุเป้าหมาย

เท่านี้เองจึงทำให้การบริหารโครงการหรือการบริหารในส่วนต่างๆจำเป็นอย่างมากในการใช้ความรู้ความสามารถและการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆที่นำมาร่วมกันในโครงการต่างๆ การดำเนินกิจการภายในจำเป็นต้องพึ่งบุคลากรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสำนักงานที่เน้นไปในการนำเสนอสิ่งต่างๆหรือขายความคิดเป็นหลักไม่มีกระบวนการผลิต เหล่านี้เองจึงต้องมีการรวบรวมความคิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารหรือจะเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการก็ตาม

จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหากผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆเพื่อแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามจะต้องมีผู้ที่จะต้องประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆหรืองานในแต่ละแผนกเข้ามารวมกันเพื่อทำให้เป็นรูปเป็นร่างและตรงไปตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร หน้าที่ของแต่ละแผนกจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น เพราะถ้าหากมีหน้าที่อย่างชัดเจนจะทำให้มุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ได้ง่ายกว่าการที่ทำงานแบบไม่มีการวางแผนไม่มีการจัด

โครงสร้างต่างๆของงาน การหาผู้รับผิดชอบงานจะทำให้มีผู้ที่ต้องคอยดูแลควบคุมและกำกับในส่วนต่างๆ เพื่อให้โครงการเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างที่ถูกต้องและแผนเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในส่วนของงานที่ทำ

หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาจะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถปรับตัวเองไปได้และพัฒนางานต่างๆไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงเป็นความสำคัญอย่างมากในการวางโครงสร้างของการทำงานและการวางบุคลากรที่มีคุณภาพหรือความถนัดในสายงานนั้นให้ถูกต้องซึ่งเรานี่เองจึงเป็นความจริงว่าหากมีผู้ที่มีชำนาญเฉพาะทางควรให้เขาพัฒนาตัวเองและศักยภาพของตัวเองไปในทิศทางนั้นๆ 

 

สนับสนุนโดย  ดู E-SPORT